SFOG-veckan i Örebro 2 -5 september 2024

Abstrakts

Information om abstrakt till fria föredrag och posters

————————————————————————————————————————————–

Följande tider gäller för abstraktinskickningen:

 • 4 mars               Abstraktanmälan öppnar
 • 31 maj               Deadline abstraktanmälan
 • Juni                    Besked till abstraktförfattare
 • Juni                    Early bird deadline för anmälan

Instruktion till författare

Abstrakt till SFOG-veckan 2022 kan skickas in av

 1. Medlemmar i SFOG, specialister och ST-läkare
 2. Barnmorskor
 3. Övriga med SFOG-medlem som medförfattare
 4. Övriga (ta kontakt med vetenskapliga sekreteraren i förväg)

 

Ett abstrakt kan skrivas på engelska eller svenska och får innehålla max 250 ord.

Följande rubriker ska användas:

 • Inledning
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion

I samband med att abstrakt skickas in ska det anges om man i första hand önskar muntlig presentation eller poster.

Bedömning och godkännande

Bedömning av abstrakt för posters görs av SFOGs vetenskapliga nämnd som består av åtta medlemmar, en från varje universitet, och leds av den vetenskapliga sekreteraren i SFOG-styrelsen, Inger Sundström Poromaa. Varje abstrakt poängsätts avseende vetenskaplig kvalitet (0–5 poäng), klinisk relevans (0–3 poäng) och originalitet/nytänkande (0–3 poäng).  Abstrakt där det inte presenteras några resultat eller i annat avseende är ofullständiga refuseras direkt och kommer inte att poängsättas. Bland övriga görs ett urval baserat på poängsättningen. Bedömningen görs anonymt på så vis att namn på författarna och hemvist (klinik eller universitet) inte syns vid bedömningen.

 

Fritt föredrag (muntlig presentation)

I samband med att abstrakt skickas in anges om man önskar ha sin presentation som fritt föredrag eller poster. Vetenskapliga nämnden gör ett urval bland dem som önskat fritt föredrag baserat på poängsättning enligt ovan. Sex arbeten inom obstetrik och sex arbeten inom gynekologi/reproduktionsmedicin presenteras som fria föredrag. I programmet ligger dessa sessioner på torsdagen. I varje muntlig presentation bör föredragshållaren deklarera eventuella jäv, exempel finns att hämta på SFOG’s hemsida under jäv, här.

 

Posters

Posterutställningen är lokaliserad i nära anslutning till sponsorutställning och kaffeservering.

 

Priser

Vid SFOG-veckan utses varje år bästa poster och bästa föredrag i obstetrik respektive gynekologi. Priser delas ut i samband med kongressmiddagen på onsdag kvällen och endast författare som är medlem i SFOG eller Barnmorskeförbundet kan motta pris. Endast författare som är medlem i SFOG eller Barnmorskeförbundet kan motta pris.

 

Deadline för att skicka in abstrakt är den 31 maj 2022.

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se