Video

 • Videoformat: MP4 eller MOV
 • Upplösning: 720p med 4000 kbps
 • Bildformat: liggande format (16: 9)

Deadline 14 januari 2021

Instruktioner om hur videon laddas kommer i början av januari.

Allmän information

 • Om du vill inkludera PowerPoint-bilder eller liknande i videon, se till att det antingen är inbäddat eller presenterar dem på en skärm som står bredvid den.
  • Ett inspelat zoom-samtal med din bärbara kamera och presentation genom funktionen för delad skärm fungerar också. Se längre ned i sidan hur man gör detta.
 • Om det är möjligt, använd en extern mikrofon och se till att det inte finns några ljus från fönster eller lampor bakom dig. Se gärna till att rikta ljuset bakom kameran mot dig.

Spela in föreläsning med Zoom

Information för att spela in presentation via Zoom

 1. Kolla först att du har Zoom installerat. Om detta inte är installerat kan du göra det via länken: https://zoom.us/download.
 2. Starta Zoom och logga in via ditt gmail-konto, Facebook eller skapa ett nytt konto. Du kan skapa ett nytt Zoom-konto gratis på:  https://zoom.us/freesignup/
 3. När du har loggat in kommer rutan nedan att fråga om du vill öppna denna applikation. Då klickar du på “open zoom.us”
 4. Nu kommer Zoom att startas och du får upp nedan bild. Här ska du klicka på “New Meeting”
 5. Nu kommer Zoom att fråga om du vill använda datorns högtalare och mikrofon, då klickar du på “join with computer audio” (se bild nedan).
 6. Nu kommer nedan bild att dyka upp och då klickar du på “share screen” och väljer din powerpoint eller liknande.

Se till att du har tillgång till:

 • A MS PowerPoint Presentation eller det dokument som du kommer att presentera
 • En dator
 • En audiovisuell inspelningsenhet (kamera, mikrofon och högtalare)
 • Internet

7. Här klickar du i rutan för din presentation och sedan delar skärmen (share). Notera även att du måste ha startat din powerpoint för att kunna hitta den i denna lista.

 

8. Nu delas bilden och du kan börja spela in. Om du klickar på “more” uppe i bilden och sen “Record” så kommer din presentation börja spelas in (Se svart pil i bild nedan). Du klickar på samma knapp för att sedan stoppa inspelningen. Om du vill spela in dig själv när du presenterar kan du klicka på att “starta video” (se röd pil i bild nedan) för att spela in video på dig själv samtdigt.

9. Notera att filen med din inspelning kommer att automatisk sparas inom “dokument” på din dator. Om du går in i denna och letar upp en mapp som heter “Zoom” så kommer du att hitta filen med inspelningen. Om filen inte konventeras till en .mp4-fil automatisk när du har avslutat inspelningen och mötet, så kan du dubbelklicka på denna så kommer filen att ändras till en .mp4-fil.

Före:

Efter:

Informationsvideo för att spela in via Zoom finns här: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1319259

7.1. Om Zoom menar att du måste tillåta att den kommer åt dina filer klickar du i enligt bild nedan (gäller endast Mac som inte tidigare har godkänt detta):

 

English

Video

 • Video format: MP4 or MOV
 • Resolution: 720p with 4000 kbps
 • Image format: Landscape format (16: 9)

Deadline 14 January 2021

Instructions on how to load the video will come in early January.

General information

 • If you want to include PowerPoint images or similar in the video, make sure it is either embedded or presents on a screen next to it.
  • A recorded zoom call with your portable camera and presentation through the split-screen feature also works. See further down the page how to do this.
 • If possible, use an external microphone and make sure there are no lights from windows or lamps behind you. Be sure to point the light behind the camera towards you.

Recording presentation via Zoom

Information to record presentation via Zoom

 1. First, make sure you have Zoom installed. If this is not installed, you can do so via the link: https://zoom.us/download.
 2. Start Zoom and log in via your Gmail account, Facebook, or create a new account. You can create a new Zoom account for free at: https://zoom.us/freesignup/
 3. Once you have logged in, the box below will ask if you want to open this application. Click on “open zoom.us”
 4. Now Zoom will start and you will see the image below. Click on “New Meeting”
 5. Zoom will ask if you want to use the computer’s speaker and microphone, click on “join with computer audio” (see picture below).
 6. Now the image below will appear. Click on “share screen” and select your PowerPoint or similar.

Make sure you have access to:

 • An MS PowerPoint Presentation or the document you will present
 • A computer
 • An audiovisual recording device (camera, microphone and speakers)
 • Internet

7. Click the box for your presentation and then share the screen (share). Also note that you must have started your PowerPoint to be able to find it in this list.

 

8. Now the image is shared and you can start recording. If you click on “more” at the top of the image and then “Record”, your presentation will start recording (See black arrow in the image below). You can click the same button and to stop recording. If you want to record yourself when you present, you can click on “start video” (see red arrow in the picture below) to record a video on yourself presenting at the same time.

9. Note that the file with your recording will be automatically saved within “documents” on your computer. If you go to “documents” and look up a folder called “Zoom” you will find the file with the recording. If the file is not converted to a .mp4 file automatically after you finish recording and the meeting, you can double-click it and the file will change to a .mp4 file.

Before:

After:

7.1. If Zoom says you need to allow it to access your files, click on the image below (only for Macs that have not previously approved this):

 

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se