Abstracts

Information om abstract och posters

————————————————————————————————————————————–

Instruktion till författare

Abstract till SFOG-veckan 2021 kan skickas in av

 1. Medlemmar
 2. i SFOG, specialister och ST-läkare
 3. Barnmorskor
 4. Övriga
 5. med SFOG-medlem som medförfattare
 6. Övriga
 7. (ta kontakt med vetenskapliga sekreteraren i förväg)

 

Ett abstract kan skrivas på engelska eller svenska och får innehålla max 250 ord.

Följande rubriker ska användas:

 • Inledning
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion

 

Bedömning och godkännande

Bedömning av abstract för posters görs av SFOG´s vetenskapliga nämnd som består av åtta medlemmar, en från varje universitet, och leds av den vetenskapliga sekreteraren i SFOG-styrelsen, Inger Sundström Poromaa. Varje abstract poängsätts avseende vetenskaplig kvalitet (0–5 poäng), klinisk relevans (0–3 poäng) och originalitet/nytänkande (0–3 poäng).  Abstract där det inte presenteras några resultat eller i annat avseende är ofullständiga refuseras direkt och kommer inte att poängsättas. Bland övriga görs ett urval baserat på poängsättningen. Bedömningen görs anonymt på så vis att namn på författarna och hemvist (klinik eller universitet) inte syns vid bedömningen.

Bedömning av abstract för ST-arbeten görs av SFOG´s utbildningsnämnd under ledning av Ellika Andolf, utbildningssekreterare i SFOG´s styrelse. Även ST-arbetena presenteras i posterform.

Posters

Posterutställningen är digital och presenteras i den digitala plattformen där SFOG-veckan 2021 sänds ifrån.
Eventuella jäv visas i ena hörnet av postern enligt instruktioner på SFOG´s hemsida.

Muntlig presentation av 3 bästa postrar

Tre utvalda postrar inom vardera gynekologi och obstetrik kommer att presenteras muntligt i programmet.

 • Måndag 30 augusti presenteras de tre bästa gynekologipostrarna
 • Tisdag 1 september presenteras de tre bästa obstetrikpostrarna

Pris för bästa poster

Vid SFOG-veckan utses varje år två pristagare för bästa poster, en inom gynekologi och en i obstetrik. Endast författare som är medlem i SFOG eller Barnmorskeförbundet kan motta pris.

Förlängd deadline för att skicka in abstracts är den 20 juni 2021 (inga abstract kan tas emot efter denna tidpunkt).

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se