Följande tider gäller för abstractinskickningen:

 • 15 feb                Deltagaranmälan öppnar
 • 1 mars               Abstractinskick öppnar
 • 30 april              Deadline abstractinskick
 • 20 maj               Besked till abstractförfattare
 • 14 juni               Early bird deadline för anmälan

 

 

Information om abstract till fria föredrag, posters och ST-arbeten

————————————————————————————————————————————–

Deadline för abstract till SFOG-veckan är den 30 april 2019 kl 24.00 

Instruktion till författare

Abstract till SFOG-veckan kan skickas in av

 1. Medlemmar i SFOG, specialister och ST-läkare
 2. Barnmorskor
 3. Övriga med SFOG-medlem som medförfattare
 4. Övriga (ta kontakt med vetenskapliga sekreteraren i förväg)

 

Ett abstract kan skrivas på engelska eller svenska och får innehålla max 250 ord.

Följande rubriker ska användas:

 • Inledning
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion

I samband med att abstract skickas in ska det anges om man i första hand önskar muntlig presentation, enbart poster eller om det är ett ST-arbete.

Bedömning och godkännande

Bedömning av abstract för fria föredrag/posters görs av SFOG´s vetenskapliga nämnd som består av åtta medlemmar, en från varje universitet, och leds av den vetenskapliga sekreteraren i SFOG-styrelsen, Inger Sundström Poromaa. Varje abstract poängsätts avseende vetenskaplig kvalitet (0–5 poäng), klinisk relevans (0–3 poäng) och originalitet/nytänkande (0–3 poäng), totalt maximalt 11 poäng.  Abstract där det inte presenteras några resultat eller i annat avseende är ofullständiga refuseras direkt och kommer inte att poängsättas. Bland övriga görs ett urval baserat på poängsättningen. Bedömningen görs anonymt på så vis att namn på författarna och hemvist (klinik eller universitet) inte syns vid bedömningen.

Besked till författarna skickas ut den 20 maj.

 

Bedömning av abstract för ST-arbeten görs av SFOG´s utbildningsnämnd under ledning av Ellika Andolf, utbildningssekreterare i SFOG´s styrelse, och besked ges i samband med specialistexamen 8-10 maj 2019.

Fritt föredrag (muntlig presentation)

I samband med att abstract skickas in anges om man önskar ha sin presentation som fritt föredrag eller poster. Vetenskapliga nämnden gör ett urval bland dem som önskat fritt föredrag baserat på ämne, kvalitet och nyhetsvärde.  Författarna av övriga godkända abstracts erbjuds att presentera som poster, se nedan.  Sex arbeten inom obstetrik och sex arbeten inom gynekologi/reproduktionsmedicin presenteras som fritt föredrag. I programmet ligger dessa sessioner på måndagen (gynekologi/reproduktionsmedicin) respektive tisdagen (obstetrik). Den första bilden efter rubriken skall vara en bild som visar eventuella jäv, bilden finns att hämta på SFOG’s hemsida under jäv, här.

Fyra stycken ST-arbeten blir utvalda att presenteras muntligt vid en särskild session på onsdagen (se ovan).

Posters

De abstract som inte valts ut för fritt föredrag kommer att erbjudas möjlighet att presenteras som poster. Posterutställningen är lokaliserad i nära anslutning till sponsorutställning och kaffeservering. Postrarna kan med fördel sitta uppe hela veckan, men posterpresentation och postervisning sker under tisdag förmiddag kl 9.30 – 10.30 varför alla posterförfattare förutsätts att vara närvarande då. Vid posterpresentationen, som sker på ett mindre podium i utställningen, får sex utvalda posterutställare presentera ett sammandrag av sin poster i form av max tre power-point bilder under tre minuter (+ två min för frågor). De som utvalts av vetenskapliga nämnden till posterpresentationen meddelas detta i förväg.

Max-storlek för en poster är 95 cm bredd och 120 cm höjd. Material för montering av poster tillhandahålls av organisatörerna. Eventuella jäv visas i ena hörnet av postern enligt instruktioner på SFOG´s hem-sida.

Priser

Vid SFOG-veckan utses varje år bästa poster och bästa föredrag i obstetrik respektive gynekologi. Priser delas ut i samband med kongressmiddagen på onsdag kvällen och endast författare som är medlem i SFOG eller Barnmorskeförbundet kan motta pris.

Absolut deadline för inskickade abstract är den 30 april kl 24.00 (inga abstract kan tas emot efter denna tidpunkt). Senast den 20 maj skickas besked om abstractet har accepterats. Observera att från den 16 juni höjs kongressavgiften till SFOG-veckan.

 

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se

 

Viktiga datum

Anmälan öppnar: 15 Februari
Sista datum för abstractinskick: 30 April 
Sista datum för Early Bird: 14 Juni