Abstracts

Information om abstract till posters

————————————————————————————————————————————–

Deadline för abstract till SFOG Vinter 2021 är förlängd till den 31 december 2020 kl 24.00

Instruktion till författare

Abstract till SFOG Vinter 2021 kan skickas in av

 1. Medlemmar
 2. i SFOG, specialister och ST-läkare
 3. Barnmorskor
 4. Övriga
 5. med SFOG-medlem som medförfattare
 6. Övriga
 7. (ta kontakt med vetenskapliga sekreteraren i förväg)

 

Ett abstract kan skrivas på engelska eller svenska och får innehålla max 250 ord.

Följande rubriker ska användas:

 • Inledning
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion

 

Bedömning och godkännande

Bedömning av abstract för posters görs av SFOG´s vetenskapliga nämnd som består av åtta medlemmar, en från varje universitet, och leds av den vetenskapliga sekreteraren i SFOG-styrelsen, Inger Sundström Poromaa. Varje abstract poängsätts avseende vetenskaplig kvalitet (0–5 poäng), klinisk relevans (0–3 poäng) och originalitet/nytänkande (0–3 poäng).  Abstract där det inte presenteras några resultat eller i annat avseende är ofullständiga refuseras direkt och kommer inte att poängsättas. Bland övriga görs ett urval baserat på poängsättningen. Bedömningen görs anonymt på så vis att namn på författarna och hemvist (klinik eller universitet) inte syns vid bedömningen.

Besked till författarna skickas ut i början av januari 2021.

 

Bedömning av abstrakt för ST-arbeten görs av SFOG´s utbildningsnämnd under ledning av Ellika Andolf, utbildningssekreterare i SFOG´s styrelse. Även ST-arbetena presenteras i posterform.

 

Posters

Posterutställningen visas digitalt och TV-skärmarna är lokaliserad i nära anslutning till sponsorutställning och kaffeservering. Postervisning sker således kontinuerligt.

Eventuella jäv visas i ena hörnet av postern enligt instruktioner på SFOG´s hemsida.

 

Pris för bästa poster

Vid SFOG-veckan utses varje år två pristagare för bästa poster, en inom gynekologi och en i obstetrik. Priser delas ut i samband med kongressmiddagen och endast författare som är medlem i SFOG eller Barnmorskeförbundet kan motta pris.

Deadline för inskickade abstract är den 31 december kl 24.00 (inga abstract kan tas emot efter denna tidpunkt).

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se