Abstracts

Information om abstract till fria föredrag och posters

————————————————————————————————————————————–

Följande tider gäller för abstractinskickningen:

 • 26 mars                Abstractanmälan öppnar
 • 9 Juni                    Deadline abstractanmälan
 • V.24                       Besked om abstract skickas ut

  Instruktion till författare

  Abstract till SFOG-veckan 2024 kan skickas in av

  1. Medlemmar i SFOG, specialister och ST-läkare
  2. Barnmorskor
  3. Övriga med SFOG-medlem som medförfattare
  4. Övriga (ta kontakt med vetenskapliga sekreteraren i förväg)

   

  Ett abstract kan skrivas på engelska eller svenska och får innehålla max 250 ord. 

  Följande rubriker ska användas:

  • Inledning
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion

  I samband med att abstract skickas in ska det anges om man i första hand önskar muntlig presentation eller poster.

  Bedömning och godkännande

  Bedömning av abstract för posters görs av SFOGs vetenskapliga nämnd som består av åtta medlemmar, en från varje universitet, och leds av den vetenskapliga sekreteraren i SFOG-styrelsen, Ann Josefsson. Varje abstract poängsätts avseende vetenskaplig kvalitet (0–5 poäng), klinisk relevans (0–3 poäng) och originalitet/nytänkande (0–3 poäng).  Abstract där det inte presenteras några resultat eller i annat avseende är ofullständiga refuseras direkt och kommer inte att poängsättas. Bland övriga görs ett urval baserat på poängsättningen. Bedömningen görs anonymt på så vis att namn på författarna och hemvist (klinik eller universitet) inte syns vid bedömningen.

   

  Fritt föredrag (muntlig presentation)

  I samband med att abstract skickas in anges om man önskar ha sin presentation som fritt föredrag eller poster. Vetenskapliga nämnden gör ett urval bland dem som önskat fritt föredrag baserat på poängsättning enligt ovan. Sex arbeten inom obstetrik och sex arbeten inom gynekologi/reproduktionsmedicin presenteras som fria föredrag. I programmet ligger dessa sessioner eftermiddagen tisdag 2 september. I varje muntlig presentation bör föredragshållaren deklarera eventuella jäv, exempel finns att hämta på SFOG’s hemsida under jäv, här.

   

  Posters

  Posterutställningen är lokaliserad i nära anslutning till sponsorutställning och kaffeservering. Poster ska visas som ”traditionell poster”, alltså inte digitalt.

   

  Priser

  Vid SFOG-veckan utses varje år bästa poster och bästa föredrag i obstetrik respektive gynekologi. Priser delas ut i samband med kongressmiddagen på onsdag kvällen och endast författare som är medlem i SFOG eller Barnmorskeförbundet kan motta pris. 

   

  Deadline för att skicka in abstract är den 9 juni 2024.

   

  Kontakt

  För praktiska frågor kontakta Meetagain
  Tel: +46 (0)8 664 58 00
  E-mail: sfogveckan@meetagain.se
  www.meetagain.se